ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5       

                       PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE   

                                                                                                                 

     * 405 02 Děčín VI, Školní 1544/5     e-mail: skola@zszelenice.cz     www.zszelenice.cz  (, fax 412 539306

                               

               

                                     

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY

za školní rok 2007/2008

Mgr. Miroslav Kettner

ředitel školy

 

 

 

 

                                 (Projednána na poradě pracovníků školy dle zák. 561/2004 Sb. v pozdějším znění, dne 01. 9. 2008)

 

Č. j.: 217/2008
 V Děčíně dne: 5. 9. 2008
  

 

Obsah:

            I.      Základní údaje o škole

        II.      Přehled učebních plánů

    III.      Přehled pracovníků školy

    IV.      Zápis k povinné školní docházce

        V.      Výsledky vzdělávání a výchovy

    VI.      Integrovaní žáci

VII.      Další vzdělávání pedagogických pracovníků

VIII.      Aktivity školy

    IX.      Výsledky inspekční činnosti    

        X.      Přehled zapojení do olympiád a soutěží                    

I. Základní údaje o škole:

 

 Název školy:                 Základní škola a Mateřská škola, Školní 1544/5, Děčín VI

                                        příspěvková organizace

Zřizovatel školy:           Město Děčín

                                        Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

Charakteristika školy

Jedná se o pavilónovou školu sídlištního typu se třiceti třídami (z toho 12 odborných učeben). Součástí školy je školní družina (4 oddělení), školní jídelna, dvě tělocvičny a školní hřiště s asfaltovým povrchem a areál na beach volejbal se dvěma kurty (obě slouží jako otevřená). V budově školy je i pobočka městské knihovny, kterou žáci v hojné míře užívají.

Škola je od 1. 1. 1995 v právní subjektivitě.

Od 1.1.2003 jsou součástí naší příspěvkové organizace i dvě mateřské školy, které byly s platností od 1.9.2004 na základě nového zařazení do sítě kol přetransformovány v jedno zařízení sestávající ze dvou odloučených pracovišť.

Škola měla ve školním roce 2007/2008celkem 22 tříd s 530 žáky, mateřská škola Školní 124 dětí a mateřská škola Weberova 84 dětí.

               Po stránce materiální je škola vybavena vcelku dobře. Má dvě počítačové učebny, v jedné je 16 počítačů a dataprojektor, v druhé 16 počítačů a dataprojektor. Ve  školní družině je 6 počítačů a  nový dataprojektor. Počítače jsou ve všech sborovnách a kabinetech, jsou připojeny na internet, ke každému počítači je připojena tiskárna.        O prázdninách se rekonstruovala odborná učebna přírodopisu, zde je k moderní výuce přírodopisu připraven nový dataprojektor s počítačem.  Ve škole je celkem 57 počítačů – z toho 7 pro administrativu, 38 pro žáky a 12 pro učitele /ve sborovnách a v kabinetech/, dále 5 dataprojektorů a 2 tablety.

            O prázdninách se vybudovala nová šatna  pro žáky pavilonu A, ostatní šatny byly vybaveny novými lavičkami. Novými lavicemi se vybavila učebna chemie, 1. a 6. třída. Zrekonstruovalo se vstupní schodiště pavilonu B, pavilonu A a sociální zařízení v přízemí a 1. patře pavilonu B. Ve druhém patře pavilonu B byla vyměněna stará dřevěná okna za okna plastová.

             

Vedení školy:                 ředitel:                                 Mgr. Miroslav Kettner

                                      zástupce ředitele 1. stupeň:   Mgr. Ivana Křivohlavá

                                      zástupce ředitele 2. stupeň:   Mgr. Dagmar Pospíšilová

                                      výchovný poradce:                Mgr. Dagmar Pospíšilová

                                      metodik prevence:                 Mgr. Olga Jarošová

 

E-mail:                          škola@zszelenice.cz

WWW:                           www.zszelenice.cz

Školská rada:                

                      Předseda: Mgr. Dagmar Pospíšilová, místopředseda: p. Zbudilová

                                      členové:   p. Pikrtová, p. Markvart, p. Brom,

                                                     Mgr. Petra Prokopová


II. Přehled učebních plánů:

                            Ve školním roce 2007/2008   základní  škola  vyučovala  v 1. a 6. ročníku podle  školního vzdělávacího programu a ve 2. – 5. ročníku a 7. – 9. ročníku podle učebního plánu Základní škola, č.j. 16 847/96-2, schváleného 30. 4. 1996.

 

 

 

III. Přehled pracovníků školy: 

a) učitelé                                                                                                                            

 Mgr. Jan Kmínek
 Mgr. Petra Mikulášková do 1.3. 2008
 Mgr. Naděžda Blahovcová
 Ivana Vorlíčková
 Mgr. Kubíčková Jitka
 Pavla Tichá
 Mgr.Petra Prokopová
 Mgr.Petra Lančová
 Mgr. Zdeňka Snopková
 Mgr. Jitka Horká
 Mgr. Hana Pištěková
 PaedDr. Josef Karásek – od ledna 08 za Zbyňka Nováka
 Mgr. Krejčíková Martina
 Mgr. Hedvika Matějková
 Zbyněk Novák – do prosince 07
 Věra Melicharová
 Mgr.Petra Drncová
 Mgr. Olga Jarošová
 Ing. Jan Brom
 Mgr.Jiřina Petrášková
 Mgr.Pavel Šíma

 Mgr. Němečková Jitka

 Mgr. Miroslav Kettner

 Mgr. Dagmar Pospíšilová

 Mgr. Jan Skokan
 Ing. Marta Nováková
 Mgr. Dana Watersová
 Mgr. Kateřina Stuchlá
 Mgr. Karin Fišerová
 Ing.Anna Kloučková
 Mgr.Štěpánka Thieleová
 Mgr. Ivana Křivohlaváb) asistent pedagoga

Petr Štěpánek

 c) vychovatelky školní družiny

 1. ODDĚLENÍ - VYCH. Krummerová – do října 07, Hausenblasová – do ledna 08,     Litovčenková – od ledna 08

 2. ODDĚLENÍ - VYCH. LUCIE ŠVECOVÁ

 3. ODDĚLENÍ – VED.VYCH. JITKA HÁJKOVÁ

 4. ODDĚLENÍ - VYCH. MARCELA HANZLOVÁ

 

 d) správní zaměstnanci

 ekonomický úsek

 Leona Sládková - tajemnice školy
 Veronika Kráslová- účetní
 Rošková Naděžda - mzdová účetní

školní jídelna

 Skoblová Marta - vedoucí školní jídelny
 Balounová Jitka
 Nováková Bedřiška
 Šmahelová Marcela
 Kváča Tomáš

 Kreuzigerová

 

 

 školník

 Masopust Jiří
 Zalabák Martin

 uklízečky

 Králová Eva
 Babická Hana
 Nistorová Dana
 Rosslerová Marta
 Žatečková
 Blažková

 

 Celkový počet učitelů:                        32

 Školní družina:                                     4

 Správní zaměstnanci:                         11

 Škoní jídelna:                                        6

 Celkový počet pracovníků:                53

 

 

 

 

 

Věková skladba a kvalifikovanost učitelů:

31 učitelů

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

Nad 55 let

důchodci

 

Počet učitelů

 

9

 

11

 

9

 

1

 

1

Počet učitelů nekvalifikovaných

0

2

0

0

0

Počet učitelů studujících VŠ

1

1

0

0

0

 

Věkový průměr učitelů na celé škole činil  40,3  roků.

    

 

 IV. Zápis k povinné školní docházce:

 Zápis do 1. ročníku:                                    celkem   99 dětí

 Z toho odklad školní docházky:                               11 dětí

Do 1. ročníku 1. 9. 2008 přijato                                 88 dětí

 

 

V. Výsledky vzdělávání a výchovy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vycházející žáci 2007/2008

Přijatí

2007 - 2008

 

 

 

 

 

9.ročník

67

 

 

 

 

 

8.,7.,6.ročník

5

 

 

 

 

 

5.ročník

4

 

 

 

 

 

pokr.10.rokem

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájem o typy škol, 2006-2007

 

 

 

 

 

 

G

8

 

 

 

 

 

víceleté G

4

 

 

 

 

 

SOŠ

43

 

 

 

 

 

SOU

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VII. Integrovaní žáci:

      

              Pokud jde o integraci žáků v vývojovými poruchami, tak výuka probíhala dobře zásluhou příslušných vyučujících, kteří se těmto žákům náležitě věnovali v době mimo vyučování.

Vybavení příslušnými pomůckami bylo dostatečné.

 

Počet žáků na škole celkem

22

Z toho sluchově postižených

1

Z toho zrakově postižených

0

Z toho vady řeči

0

Z toho tělesně postižených

1

Z toho vývojové poruchy učení

18

Z toho kombin. postižených

2

 

Cermat

Žáci 9. tříd se zúčastnili projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ, který byl připraven Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Tento projekt byl připravován ve spolupráci s MŠMT a financován z prostředků Evropských sociálních fondů. Byly zadány 3 testy: test dovedností v českém jazyce, test dovedností v matematice a test studijních dovedností.

 

              VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

                V letošním školním roce byl zájem o další vzdělávání značný. 

Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávání:

 

Počet účastníků - semináře jednodenní

20

Počet účastníků – semináře vícedenní

6

 

IX. Aktivity školy:

 

Škola zapojila na podzim do sběrové akce –  sběr  žaludů a kaštanů

V březnu se žáci 7. tříd účastnili lyžařského a snowboardového kurzu – celkem 35 žáků .

V průběhu roku žáci 1. i 2. stupně navštívili divadelní i filmové přestavení.

 

 

Primární prevence:

           

             Ve školním roce 2007/2008 byli všichni učitelé průběžně seznamováni s programem primární prevence na pedagogických radách včetně jeho průběžného hodnocení. Učitelé využívali svých předmětů k seznamování žáků s protidrogovou problematikou

Žáci měli po celý školní rok možnost se obracet se svými dotazy na pověřené učitele, na výchovného poradce a v neposlední řadě i na třídní učitele.

V červnu se žáci osmých tříd účastnili přenášky a besedy s pracovníky K - centra.

 

 

VYHODNOCENÍ REALIZACE MPP

na školách okresu Děčín

školní rok: 2007/2008

 

MPP 2007/2008 byl realizován na mnoha úrovních, především formou aktivního sociálního učení a sociálně psychologického výcviku v rámci učebních předmětů. Prostřednictvím doprovodných forem vzdělávání – odborné přednášky K-centrum, Policie ČR. Nabídkou volnočasových aktivit. Kroužky – míčové hry, PC hrou, keramika, vyšívání, basketbal.

 

1. Poradenská péče na škole:

 

činnost

školní metodik prevence

výchovný poradce

žáci

PP

rodiče

Žáci

PP

rodiče

pravidelné konzultace

 ne     

ne

ne

ano

ne

ano

konzultace dle potřeby

ano

ano

ano

ano

ano 

 ano

 

2.  Externí subjekty participující na realizaci MPP

PPP, ETOP, K-CENTRUM, OSPOD, Městská policie, Policie ČR

 

3. Konkrétní výsledky, kterých bylo v rámci vaší školy při realizaci MPP dosaženo ve šk. r. 2007/2008

a) v rovině žáků:  Další zlepšení klimatu jednotlivých tříd, minimalizace šikany, žáci se cítí na škole bezpečně, mohou se spolehnout, že jejich problém nebude přehlížen.   Dokáží o problému buď otevřeně mluvit, nebo ho sdělit prostřednictvím Schránky důvěry. Uvědomují si ve větší míře nutnost řešit jakýkoli náznak šikany nebo drogové závislosti, nejsou lhostejní.

b) v rovině pedagogických pracovníků:   Zkvalitnila se  spolupráce mezi pedagogy při řešení problémů, výchovné zásahy byly kompaktní v celém sboru a z více stran a proto měly i větší účinnost. Dá se hovořit o fungující týmové spolupráci. Pedagogové se vzdělávají formou samostudia, sledují aktuální trendy a problémy ve společnosti.

c)v rovině rodičů:   Pracovalo se na kvalitní komunikaci se zákonnými zástupci, rodiče byli seznámeni s přesnými požadavky, škola jasně vyčlenila hranice svých povinností, ale i práv. Rodiče jsou pravidelně a včas informování o změnách a důležitých událostech na škole, jsou informování o všech problémech i úspěších třídy, kterou navštěvuje jejich dítě. Případné problémy dítěte byly  okamžitě řešeny formou osobního pohovoru s rodiči. Závažnější problémy byly projednány v rámci komise (ředitel školy, VP, MPP, třídní učitel). Spolupráce s rodiči v rámci MPP se realizuje převážně formou třídních schůzek a formou osobní konzultace v případě potřeby.

 

4. Výskyt soc. patologických jevů ve šk. roce 2007/2008:

 

záškoláctví

šikana

drogové závislosti

kriminalita

počet řešených případů

14

3

2

3

 

 

 

5. Vyhodnocení MPP bylo provedeno: dne 27. 8. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina:

           Školní družina měla 4 oddělení, do kterých docházelo 112 žáků..

           Činnost jednotlivých oddělení spočívala v zájmových činnostech: tělovýchovné, pracovně technické, přírodovědné

a esteticko výchovné /hudební a výtvarná činnost/. Nebyla opomíjena ani činnost odpočinková

a rekreační. Denně byl zařazován do programu pobyt žáků venku /podle počasí/.

 

 

 

KROUŽKY PŘI ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Název kroužku

Den a hodina konání

Vedení kroužku

Náplň kroužku

Věk žáků

Počet  dětí

Míčové hry

 

p.vychovatelka

L.Švecová

míčové a pohybové hry

1.-3.

třída

12

Keramika

 

p.vychovatelka

J.Hájková

různé techniky s keramickou hlínou a samotvrdnoucí hmotou

2.-3..

třída.

8

 

2.-3.

třída

8

Vyšívání

 

p.vychovatelka

M.Hanzlová

dekorativní obrázky pomocí křížkového stehu

2.- 3.

třída.

8

PC hrou

 

p.vychovatelka

M. Hanzlová

první kroky s počítačem

2.-3.

třída

6

Pracovní a výtvarný

 

p.vychovatelka

Š.Litovčenková

různé výtvarné a pracovní techniky

1.-3.

třída

10

 

 

 X. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI:

 

Ve školním roce 2007-2008 navštívili pracovníci ČŠI dne 28.5. 2008  naši školu.

 

Zaměřila se na:

 1.     Stížnost – prošetření stížnosti – porušování platných norem 

 

Závěr:

              Stížnost byla ve fázi šetření nedůvodná.

 

 

      XI.      Přehled zapojení do olympiád a soutěží ve školním roce 2007 / 2008

Sportovní den 1. i 2. stupeň

 

krajské kolo olympiády ve fyzice

Bambiriáda 2008
malá kopaná       přehazovaná     

Pythagoriáda - okresní kolo

okresní kolo - matematická olympiáda

školní kolo - matematický Klokan

olympiáda z českého jazyka

krajské kolo olympiády v německém jazyce

matematická olympiáda

olympiáda z přírodopisu kat. II

olympiáda z přírodopisu kat. I

Pythagoriáda – školní kolo

okresní olympiáda z anglického jazyka kat. II

okresní olympiáda z německého jazyka kat. II

okresní olympiáda z německého jazyka kat. I

olympiáda z anglického jazyka

okresní olympiáda z matematiky

okresní olympiáda z dějepisu

olympiáda z českého jazyka

olympiáda z němčiny

chemická olympiáda

matematická olympiáda

florbal

Evropský den jazyků

Technická soutěž – SPŠSaD – Letná

Pec nám spadla – Stavební průmyslová škola