zš  želenice

                                                          ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5       

                                                          PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE   

basketbal                                                                                                                  

                                                         * 405 02 Děčín VI, Školní 1544/5     e-mail: skola@zszelenice.cz     www.zszelenice.cz  (, fax 412 539306

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

               

                                    

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY

za školní rok 2006/2007

Mgr. Miroslav Kettner

ředitel školy

 

 

 

 

                                 (Projednána na poradě pracovníků školy dle zák. 561/2004 Sb. v pozdějším znění, dne 29. 8. 2007)

 

 


 V Děčíně dne: 29. 8. 2007
    

Obsah:

             I.      Základní údaje o škole

         II.      Přehled učebních plánů

     III.      Přehled pracovníků školy

        IV.      Zápis k povinné školní docházce

        V.      Výsledky vzdělávání a výchovy

     VI.      Integrovaní žáci

 VII.      Další vzdělávání pedagogických pracovníků

VIII.      Aktivity školy

     IX.      Výsledky inspekční činnosti    

        X.      Přehled zapojení do olympiád a soutěží                    

I. Základní údaje o škole:

 

 Název školy:                    Základní škola a Mateřská škola, Školní 1544/5, Děčín VI

                                        příspěvková organizace

Zřizovatel školy:               Město Děčín

                                        Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

Charakteristika školy

Jedná se o pavilónovou školu sídlištního typu se třiceti třídami (z toho 12 odborných učeben). Součástí školy je školní družina (4 oddělení), školní jídelna, dvě tělocvičny a školní hřiště s asfaltovým povrchem a areál na beach volejbal se dvěma kurty (obě slouží jako otevřená). V budově školy je i pobočka městské knihovny, kterou žáci v hojné míře užívají.

Škola je od 1. 1. 1995 v právní subjektivitě.

Od 1.1.2003 jsou součástí naší příspěvkové organizace i dvě mateřské školy, které byly s platností od 1.9.2004 na základě nového zařazení do sítě kol přetransformovány v jedno zařízení sestávající ze dvou odloučených pracovišť.

Škola měla ve školním roce 2006/2007celkem 26 tříd s 564 žáky, mateřská škola Školní 120 dětí a mateřská škola Weberova 84 dětí.

               Po stránce materiální je škola vybavena vcelku dobře. Byla vybudována 2. počítačová učebna, kde je 16 počítačů a dataprojektor. Dalších 6 počítačů bylo umístěno i do  školní družiny, počítačem byla vybavena sborovna pavilonu A, kabinet chemie. O prázdninách se rekonstruovala odborná učebna fyziky, zde je k moderní výuce fyziky připraven nový dataprojektor s počítačem.  Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Ve škole je celkem 53 počítačů – z toho 5 pro administrativu, 36 pro žáky a 12 pro učitele /ve sborovnách a v kabinetech/, dále 3 dataprojektory a 2 tablety.

             

Vedení školy:                    ředitel:                                Mgr. Miroslav Kettner

                                      zástupce ředitele 1. stupeň:   Mgr. Ivana Křivohlavá

                                      zástupce ředitele 2. stupeň:   Mgr. Dagmar Pospíšilová

                                      výchovný poradce:                Mgr. Dagmar Pospíšilová

                                      metodik prevence:                 Mgr. Olga Jarošová

 

E-mail:                          škola@zszelenice.cz

WWW:                           www.zszelenice.cz

Školská rada:                

                      Předseda: Mgr. Dagmar Pospíšilová, místopředseda MUDr. Zbyněk  Goldamer,

                                      členové:   Dana Zárubová, Ivana Pikrtová, Mgr. Jana Roudnická,

                                                     Mgr. Petra Prokopová


II. Přehled učebních plánů:

               

              Ve školním roce 2006/2007   základní  škola  vyučovala  ve všech ročnících podle  vzdělávacího programu a učebního plánu Základní škola, č.j. 16 847/96-2, schváleného 30. 4. 1996.

               V průběhu celého školního roku byl zpracováván všemi učiteli podle RVP náš školní vzdělávací program, který se začnel zavádět v 1. a 6. třídách od 3. 9. 2007.

 

 

III. Přehled pracovníků školy: 

a) učitelé                                                                                                                            

 Mgr. Jan Kmínek – od listopadu 06 za Mgr. Miroslava Samlera
 Mgr. Petra Mikulášková
 Mgr. Naděžda Blahovcová
 Ivana Vorlíčková
 Mgr. Kubíčková Jitka
 Pavla Tichá
 Mgr.Petra Prokopová
 Mgr.Vladimíra Hyblerová
 Mgr. Zdeňka Snopková – od března 07 za Mgr. Radomíra Fořta
 Mgr. Jitka Horká
 Mgr. Hana Pištěková
 PaeDr. Josef Karásek – od března 07 za Mgr. Šárku Mikelovou
 Mgr. Krejčíková Martina
 Mgr. Hedvika Matějková
 Zbyněk Novák
 Věra Melicharová
 Mgr.Petra Drncová
 Bc. Eva Doležalová
 Mgr. Zuzana Hausenblasová
 Mgr. Olga Jarošová
 Ing. Jan Brom
 Mgr.Jiřina Petrášková
 Mgr.Pavel Šíma

 Mgr.Petra Lančová

 Mgr. Miroslav Kettner

 Mgr. Dagmar Pospíšilová


 Mgr. Jan Skokan
 Ing. Marta Nováková
 Mgr. Dana Watersová
 
Mgr. Kateřina Stuchlá
 Mgr. Karin Fišerová
 Ing.Anna Kloučková

 Mgr.Štěpánka Thieleová
 
Mgr. Ivana Křivohlavá

 

b) asistent pedagoga

 Petr Štěpánek

 c) vychovatelky školní družiny

 1. ODDĚLENÍ - VYCH. RENATA VASILIAKOVÁ

 2. ODDĚLENÍ - VYCH. LUCIE ŠVECOVÁ

 3. ODDĚLENÍ – VED.VYCH. JITKA HÁJKOVÁ

 4. ODDĚLENÍ - VYCH. MARCELA HANZLOVÁ

 

 d) správní zaměstnanci

 ekonomický úsek

 Leona Sládková - tajemnice školy
 Veronika Kráslová- účetní
 Rošková Naděžda - mzdová účetní

školní jídelna

 Skoblová Marta - vedoucí školní jídelny
 Balounová Jitka
 Nováková Bedřiška
 Šmahelová Marcela
 Kváča Tomáš

 školník

 Masopust Jiří
 Zalabák Martin

 uklízečky


 Králová Eva
 Masopustová Hana
 Nistorová Dana
 Rosslerová Marta
 Žatečková

 Celkový počet učitelů:                         35

 Školní družina:                                     4

 Správní zaměstnanci:                           11

 Škoní jídelna:                                        6

 Celkový počet pracovníků:                  56

 

 

 

 

 

Věková skladba a kvalifikovanost učitelů:

34 učitelů

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

Nad 55 let

důchodci

 

Počet učitelů

 

12

 

11

 

9

 

1

 

2

Počet učitelů nekvalifikovaných

0

3

0

0

0

Počet učitelů studujících VŠ

3

2

0

0

0

 

Věkový průměr učitelů na celé škole činil  40,3  roků.

    

 

 IV. Zápis k povinné školní docházce:

 Zápis do 1. ročníku:                                    celkem 71 dětí

 Z toho odklad školní docházky:                               18 dětí

Do 1. ročníku 3. 9. 2007 přijato                                 53 dětí

 

 

V. Výsledky vzdělávání a výchovy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vycházející žáci 2006/2007

Vycházející

2006-2007

9.ročník

60

8.,7.,6.ročník

5

5.ročník

11

pokr.10.rokem

4

Zájem o typy škol, 2006-2007

 

G

6

víceleté G

12

SOŠ

40

SOU

16

nehlásí se

1

 

 

 

 

 

 

 

  VII. Integrovaní žáci:

      

              Pokud jde o integraci žáků v vývojovými poruchami, tak výuka probíhala dobře zásluhou příslušných vyučujících, kteří se těmto žákům náležitě věnovali v době mimo vyučování.

Vybavení příslušnými pomůckami bylo dostatečné.

 

Počet žáků na škole celkem

17

Z toho sluchově postižených

1

Z toho zrakově postižených

0

Z toho vady řeči

0

Z toho tělesně postižených

1

Z toho vývojové poruchy učení

15

Z toho kombin. postižených

2

 

Cermat

Žáci 5. a 9. tříd se zúčastnili projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ, který byl připraven Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Tento projekt byl připravován ve spolupráci s MŠMT a financován z prostředků Evropských sociálních fondů. Byly zadány 3 testy: test dovedností v českém jazyce, test dovedností v matematice a test studijních dovedností.

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

                V letošním školním roce byl zájem o další vzdělávání značný. 

Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávání:

 

Počet účastníků - semináře jednodenní

49

Počet účastníků – semináře vícedenní

9

 

IX. Aktivity školy:

 

Škola zapojila na podzim do sběrové akce –  sběr  žaludů a kaštanů

V březnu se žáci 7. tříd účastnili lyžařského a snowboardového kurzu – celkem 35 žáků .

V červnu se vybraní žáci osmých tříd účastnili ekologické výpravy – Krupský permoník

V průběhu roku žáci 1. i 2. stupně navštívili divadelní i filmové přestavení.

 

Rekonstrukce školy:

O prázdninách bylo zrekonstruováno sociální zařízení ve druhém patře pavilonu B, ve všech čtyřech vchodech školy byly vyměněny staré dveře za plastové.

Byla zrekonstruována kuchyň školní jídelny.

Primární prevence:

           

             Ve školním roce 2006/2007 byli všichni učitelé průběžně seznamováni s programem primární prevence na pedagogických radách včetně jeho průběžného hodnocení. Učitelé využívali svých předmětů k seznamování žáků s protidrogovou problematikou

Žáci měli po celý školní rok možnost se obracet se svými dotazy na pověřené učitele, na výchovného poradce a v neposlední řadě i na třídní učitele.

V červnu se žáci pátých tříd účastnili peer programu.

 

 

 

Školní družina:

           Školní družina měla 4 oddělení, do kterých docházelo 100 žáků..

           Činnost jednotlivých oddělení spočívala v zájmových činnostech: tělovýchovné, pracovně technické, přírodovědné

a esteticko výchovné /hudební a výtvarná činnost/. Nebyla opomíjena ani činnost odpočinková

a rekreační. Denně byl zařazován do programu pobyt žáků venku /podle počasí/.

 

 

 

 X. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI:

 

Ve školním roce 2006-2007 byla na škole provedena ve dnech  21.  – 24. 5. a 28.5. 2007 inspekce.

 

Zaměřila se na:

 1.    Zjištování a hodnocení formálních podmínek vzdělání. 

2.     Prevence sociálně patologických jevů a uplatnování ochrany práv a svobod žáků.

 3.   Zjištování  HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH a materiálních podmínek v základním vzdělání a jejich uplatnování v průběhu vzdělání na 1. stupni.    

 Úroveň všech oblastí byla hodnocena jako standardní.

XII. Přehled zapojení do olympiád a soutěží ve školním roce 2006 / 2007

sportovní den 2007

Historie Děčína - školní kolo

Pythagoriáda

ekologická soutěž - Permoník

matematická soutěž - klokánek

zeměpisná olympiáda A - okresní kolo
zeměpisná olympiáda B - okresní kolo
zeměpisná olympiáda C- okresní kolo


olympiáda v zeměpise - kategorie A
školní kolo

olympiáda v zeměpise - kategorie B
školní kolo

olympiáda v zeměpise - kategorie C
školní kolo

pythagoriáda
školní kolo

olympiáda v dějepise - okresní kolo

olympiáda v německém jazyce - okresní kolo

technická soutěž - SPŠSaD Letná
 

školní kolo - olympiáda z němčiny
 

školní kolo - olympiáda z dějepisu

školní kolo olympiády z českého jazyka

stolní tenis - chlapci

stolní tenis - dívky

přespolní běh