Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

2. stupeň

6. - 9. ročník

6.

7.

8.

9.

celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

3+D

4+D

4+D

4+D

15+4D

Cizí jazyk

3

3+D

3

3+D

  12+2D

Matematika a její aplikace

4+D

3+D

4+D

4+D

  15+4D

Informační a komunikační technologie

1+D

 

 

 

  1+1D

Člověk a společnost

Dějepis

2

1

2

2

7

Občanská výchova

1

1

1

1

4

Člověk a příroda

Fyzika

1+D

2

1

2

  6+1D

Chemie

0

0

2

2

4

Přírodopis

2

1+D

2

1

6+1D

Zeměpis

1+D

2

1

1+D

5+2D

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Člověk a zdraví

Rodinná výchova

1

0

1

0

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce

0

1

1

1

3

Volitelné předměty

0

3D

3D

3D

9D

Počet hodin

24+5

 23+7

26+5

25+7

98+24D

Průřezová témata

P

Disponibilní časová dotace

24

Celková povinná časová dotace

122