Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1. stupeň

1. - 5. ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

9

8+1

6+2

6+1

6+1

35+5

Cizí jazyk

0

1

3

3

3+1

9+2

Matematika a její aplikace

4

4

4+1

4+1

4+1

20+3

Informační a komunikační technologie

0

0

0

1

1

1+1

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

3

3

0

0

12+3

Vlastivěda

0

0

0

1+1

1

Přírodověda

0

0

0

1+1

1+1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

12

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

Počet hodin

20

20+2

21+3

21+5

22+4

104+14

Průřezová témata

P

Disponibilní časová dotace

14

Celková povinná časová dotace

118

Školní vzdělávací plán – 1. stupeň