Provozní řád

Stanoven na základě:

zákona č. 561/2004, školského zákona, ve znění pozdějšíchpředpisů vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky ministerstva školství č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízení, ve znění pozdějších předpisůvyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ze základní školy, pracovníků školských zařízení , cizích strávníků a důchodců.

Organizace provozu stravování

Doba výdeje pokrmů

·                     oběd od 11,00 hod. do 14,00 hod.

·                     cizí strávníci a důchodci: od 11,00 hod. do 11,40 hod.

·                     žáci a zaměstnanci školského zařízení: od 11,45 do 14,00

Ceny stravného

·                     1. - 4. třída: 22 Kč

·                     5. - 8. třída: 24 Kč

·                     9. třída: 25 Kč (žáci od 15 let)

·                     zaměstnanci školského zařízení: 26 Kč

·                     cizí strávníci a důchodci 45 Kč

Způsob placení stravného

1.                   přímo na účet č.ú. 15357483/ 0300, každý strávník má udělený variabilní symbol, který je nutno zadat při platbě

2.                   cizí strávníci a důchodci platí hotově poslední tři dny v měsíci (výjimky placení )

Termíny placení

1.                   strávníci platí vždy k 20. dni daného měsíce na měsíc následující (stravenky si musí vyzvednout každý strávník sám)

2.                   cizí strávníci a důchodci platí hotově poslední tři dny v měsíci

Při nezaplacení stravného v daném měsíci

·                     strava bude vydána až po zaplacení stravného

Přihlašování a odhlašování stravy v daném termínu

1.                   osobně - v kanceláři vedoucí ŠJ

2.                   telefonicky – 775 865 667

3.                   přes internet (strava.cz)

4.                   sami – přes objednávací terminál

Strávník se přihlašuje každým rokem ke stravě na základě přihlášky ke stravování. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní apod.) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí ŠJ. Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu.

V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má strávník nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena oběda. V případě nemoci, dovolené, služební cesty nemá zaměstnanec školy nárok na oběd za původní cenu. Bude počítána plná cena stravy tj. 41 Kč.

Školní jídelna je vybavena bezkontaktovým systémem, strávníci používají čipy které si zakoupí u vedoucí školní jídelny pí. Kubátové v hodnotě 115,- Kč.

Stravovací čip slouží

1. k objednávání obědů

2. k odhlašování obědů

3. k výdeji stravy

Ztráta nebo zapomenutí čipu

1.                   pokud strávník zapomene čip, bude mu vyjímečně vydán náhradní lístek v kanceláři vedoucí ŠJ pí.Kubátové

2.                   pokud strávník ztratí čip, je povinen to nahlásit vedoucí ŠJ z důvodu zablokování stravovacího čipu proti zneužití

3.                   strávník je povinen si zakoupit čip nový

Úřední hodiny vedoucí ŠJ

·                     po - od 6,30 hod. do 15,00 hod.

·                     výdej stravenek od 11,00 do 14,00

Vlastní organizace provozu:

·                     v šatně je možnost odložení tašek a svršků

·                     při vstupu do jídelny se strávník zařadí v pořadí, v jakém přišel

·                     každý strávník si vezme tác

·                     u výdejního okénka strávník přiloží stravovací čip k výdejnímu terminálu a poté mu bude vydána strava

·                     příbor si strávník vezme ze zásobníku u výdejního pultu

·                     strávník má možnost si přidat stravu - polévku, přílohy, omáčky

·                     po konzumaci oběda si strávník zkontroluje čistotu svého místa a zasune židli

·                     po konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do okénka k mycí lince, kde si roztřídí použité nádobí

Znečistí-li strávník stůl, židli nebo podlahu (schválně!!!), je povinen je uvést do čistého stavu

Výdej obědů mimo školní jídelnu (cizí strávníci): výdej pouze do hygienicky čistých jídlonosičů, zákaz výdeje do skleněných nádob. Pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd do těchto nádob vydán. Pouze na talíř ve ŠJ.

Zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny.

Jídelní lístek je umístěn ve vestibulu jídelny a u výdejního okénka.

Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí stravovny, vedoucí kuchařky, příp. dozírajícího.

Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí stravovny nebo kterékoliv pracovnici ŠJ.

Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťuje dozor.

Problémy nebo své připomínky k provozu školní jídelny strávník hlásí vedoucí jídelny. Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci vedoucí jídelny, pracovnicím ŠJ nebo dozorujícímu.

Tento provozní řád je umístěn v jídelně a u výdejního okénka vedoucí ŠJ.

Ve školní jídelně se mohou stravovat cizí strávníci a důchodci za předpokladu dodržování předepsaných zásad

Pro zahájení stravování žáků i pracovníků škol je podmínka odebrání stravy nejméně 2× týdně - výjimku povolí vedoucí stravovny

Ke stravování je nutno se přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování

Výdej stravy je pouze proti platnému stravovacímu čipu

Příspěvky na stravování jsou hrazeny pro děti a dospělé předem, pro důchodce vždy 3 dny v měsíci hotově v termínech určených vedoucí ŠJ

6. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu (24 hodin předem) se finanční ani věcná náhrada neposkytuje

7.Strava se vydává v hodinách určených k výdeji. Tyto jsou viditelně uvedené na místě obvyklém ve ŠJ

8. Strava pro strávníky škol se nevydává mimo školní jídelnu. Výjimku povolí vedoucí ŠJ ve zvlášť odůvodněných případech při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví.

9. Obědy pro cizí strávníky je možné konzumovat na místě v jídelně nebo si je odnést domů v jídlonosičích

10. Strávníkovi nevzniká nárok na přídavek stravy

11. Dozory jsou prováděny pedagogickými pracovníky - na jídelně. Tyto dozory zodpovídají za pořádek na jídelně v době výdeje obědů

12. Doporučuji nosit cenné věci (peníze, mobil. telefony, diáře, klíče…) při vstupu do jídelny při sobě a nenechávat je uloženy v šatně – volný vstup do šatny – nesnadná kontrola při vstupu cizí osoby

13. Pokud dojde k neslušnému chování a ničení majetku ve ŠJ, má vedoucí školní jídelny právo, kázeňským opatřením, strávníka vyloučit ze stravování

14. Vedoucí ŠJ má právo změnit jídelní lístek – dle možností dodávky surovin

15. Strávníky z družiny doprovází doprovod p. vychovatelek

16. Pokud se strávníkovi nezdá správná teplota podávaného oběda, nahlásí stížnost vedoucí kuchařce

17. Pokud má strávník připomínky k podávanému obědu, nahlásí nesouhlas vedoucí školní jídelny

18. § 122, odst. 4, „Školní stravování se řídí výživovými normami“

19. Děti v době nemoci platí nebo o prázdninách platí obědy v plné výši 45 Kč.

20. Pro odkládání soukromých věcí (např. oblečení, tašky do školy…) slouží šatna .

Jídelna je otevřena od 11,00 do 14,00.