výroční zpráva 2008/2009

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5

 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

* 405 02 Děčín VI, Školní 1544/5     e-mail: skola@zszelenice.cz     www.zszelenice.cz  (, fax 412 539306

                               

               

                                    

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY

za školní rok 2008/2009

Mgr. Miroslav Kettner

ředitel školy

 

 

 

 

                                 (Projednána na poradě pracovníků školy dle zák. 561/2004 Sb. v pozdějším znění, dne 01. 9. 2009)

 

č. j.: 255/2009
v Děčíně dne: 17. 9. 2009
  

 

Obsah:

              I.      Základní údaje o škole

         II.      Přehled učebních plánů

       III.      Přehled pracovníků školy

        IV.      Zápis k povinné školní docházce

        V.      Výsledky vzdělávání a výchovy

     VI.      Integrovaní žáci

  VII.      Další vzdělávání pedagogických pracovníků

VIII.      Aktivity školy

      IX.      Výsledky inspekční činnosti    

         X.      Přehled zapojení do olympiád a soutěží                    

I. Základní údaje o škole:

 

 Název školy:                  Základní škola a Mateřská škola, Školní 1544/5, Děčín VI

                                        příspěvková organizace

Zřizovatel školy:             Město Děčín

                                        Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

Charakteristika školy

Jedná se o pavilónovou školu sídlištního typu se třiceti třídami (z toho 12 odborných učeben). Součástí školy je školní družina (4 oddělení), školní jídelna, dvě tělocvičny a školní hřiště s asfaltovým povrchem a areál na beach volejbal se dvěma kurty (obě slouží jako otevřená). V budově školy je i pobočka městské knihovny, kterou žáci v hojné míře užívají.

Škola je od 1. 1. 1995 v právní subjektivitě.

Od 1.1.2003 jsou součástí naší příspěvkové organizace i dvě mateřské školy, které byly s platností od 1.9.2004 na základě nového zařazení do sítě kol přetransformovány v jedno zařízení sestávající ze dvou odloučených pracovišť.

Škola měla ve školním roce 2008/2009 celkem 21 tříd s 525 žáky, mateřská škola Školní 124 dětí a mateřská škola Weberova 84 dětí.

               Po stránce materiální je škola vybavena vcelku dobře. Má dvě počítačové učebny, v každé je dataprojektor. Ve  školní družině je 6 počítačů a  nový dataprojektor. Počítače jsou ve všech sborovnách a kabinetech, jsou připojeny na internet, ke každému počítači je připojena tiskárna. 

V březnu se rekonstruovala učebna chemie, kde je nyní k moderní výuce k dispozici dataprojektor.   O prázdninách se pak rekonstruovaly počítačové učebny, v PC I. je nyní 18 počítačů a v PC II. je 22 počítačů. Ve škole je celkem 63 počítačů – z toho 7 pro administrativu, 44 pro žáky a 12 pro učitele /ve sborovnách a v kabinetech/, dále 6 dataprojektorů a 2 tablety.

Ve škole byl také nainstalován kamerový systém – hlídá vchod A,B,C a beach.

Ve školní jídelně se začal používat modul internet pro objednávání obědů.

O prázdninách zrekonstruovalo sociální zařízení v  1. patře pavilonu A.

             

Vedení školy:                 ředitel:                                 Mgr. Miroslav Kettner

                                      zástupce ředitele 1. stupeň:   Mgr. Ivana Křivohlavá

                                      zástupce ředitele 2. stupeň:   Mgr. Dagmar Pospíšilová

                                      výchovný poradce:                Mgr. Dagmar Pospíšilová

                                      metodik prevence:                 Mgr. Olga Jarošová

 

E-mail:                          škola@zszelenice.cz

WWW:                           www.zszelenice.cz

Školská rada:                

                      Předseda: Mgr. Dagmar Pospíšilová, místopředseda: p. Zbudilová

                                      členové:   p. Pikrtová, p. Markvart, p. Brom,

                                                     Mgr. Petra Prokopová


II. Přehled učebních plánů:

                            Ve školním roce 2008/2009   základní  škola  vyučovala  v 1.,2. a 6.,7. ročníku podle  školního vzdělávacího programu a ve 3. – 5. ročníku a 8. – 9. ročníku podle učebního plánu Základní škola, č.j. 16 847/96-2, schváleného 30. 4. 1996.

 

 

 

III. Přehled pracovníků školy: 

a) učitelé                                                                                                                             

 Mgr. Jan Kmínek
 Mgr. Naděžda Blahovcová
 Ivana Vorlíčková
 Mgr. Kubíčková Jitka
 Pavla Tichá
 Mgr.Petra Prokopová
 Mgr.Petra Lančová
 Mgr. Zdeňka Snopková
 Mgr. Jitka Horká
 Mgr. Hana Pištěková
 Mgr. Hedvika Matějková
 Věra Melicharová
 Mgr.Petra Drncová
 Mgr. Olga Jarošová
 Mgr.Jiřina Petrášková
 Mgr.Pavel Šíma

 Mgr. Němečková Jitka

 Mgr. Miroslav Kettner

 Mgr. Dagmar Pospíšilová

 Mgr. Jan Skokan
 Ing. Marta Nováková
 Mgr. Dana Watersová
 Mgr. Kateřina Stuchlá
 Mgr. Karin Fišerová
 Ing.Anna Kloučková
 Mgr.Štěpánka Thieleová
 Mgr. Ivana Křivohlavá

Jitka Hájková

Mgr. Martina Volfová

b) asistent pedagoga

Petr Štěpánek

 c) vychovatelky školní družiny

 1. ODDĚLENÍ - VYCH. DAGMAR STEHLÍKOVÁ

 2. ODDĚLENÍ - VYCH. LUCIE ŠVECOVÁ

 3. ODDĚLENÍ – VED.VYCH. JITKA HÁJKOVÁ

 4. ODDĚLENÍ - VYCH. MARCELA HANZLOVÁ

 

 d) správní zaměstnanci

 ekonomický úsek

 Leona Sládková - tajemnice školy
 Milada Gábliková- účetní
 Rošková Naděžda - mzdová účetní – od 1.12. 2008 Petra Kostřánková

školní jídelna

 Skoblová Marta - vedoucí školní jídelny
 Balounová Jitka
 Nováková Bedřiška
 Šmahelová Marcela
 Kváča Tomáš

 Kreuzigerová

 

 

 školník

 Masopust Jiří
 Zalabák Martin

 uklízečky

 Králová Eva
 Babická Hana
 Nistorová Dana
 Rosslerová Marta do února 2009
 Braslavcová – od března 2009
 Blažková

 

 Celkový počet učitelů:                        29

 Školní družina:                                     4

 Správní zaměstnanci:                         10

 Školní jídelna:                                        6

 Celkový počet pracovníků:                49

 

 

 

 

 

Věková skladba a kvalifikovanost učitelů:

31 učitelů

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

Nad 55 let

důchodci

 

Počet učitelů

 

7

 

10

 

10

 

2

 

0

Počet učitelů nekvalifikovaných

1

3

0

0

0

Počet učitelů studujících VŠ

1

1

0

0

0

 

Věkový průměr učitelů na celé škole činil  41  roků.

    

 

 IV. Zápis k povinné školní docházce:

 Zápis do 1. ročníku:                                    celkem   89 dětí

 Z toho odklad školní docházky:                               11 dětí

Do 1. ročníku 1. 9. 2008 přijato                                 78 dětí

 

 

V. Výsledky vzdělávání a výchovy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vycházející žáci 2008/2009

 

 

Vycházející

2008 - 2009

9.ročník

51

8.,7.,6.ročník

6

5.ročník

4

 

 

                                              

 

 

 

Zájem o typy škol, 2008-2009

 

G

2

víceleté G

4

SOŠ

38

SOU

17

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

  VII. Integrovaní žáci:

      

              Pokud jde o integraci žáků v vývojovými poruchami, tak výuka probíhala dobře zásluhou příslušných vyučujících, kteří se těmto žákům náležitě věnovali v době mimo vyučování.

Vybavení příslušnými pomůckami bylo dostatečné.

 

Počet žáků na škole celkem

24

Z toho sluchově postižených

1

Z toho zrakově postižených

0

Z toho vady řeči

0

Z toho tělesně postižených

1

Z toho vývojové poruchy učení

20

Z toho kombin. postižených

2

 

 

 

 

 

 

 

              VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

                V letošním školním roce byl zájem o další vzdělávání značný. 

Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávání:

 

Počet účastníků - semináře jednodenní

21

Počet účastníků – semináře vícedenní

6

 

IX. Aktivity školy:

 

Škola zapojila na podzim do sběrové akce –  sběr  žaludů a kaštanů

V březnu se žáci 4. - 9. roč. účastnili lyžařského a snowboardového kurzu v Alpách  – celkem 40 žáků .

V průběhu roku žáci 1. i 2. stupně navštívili divadelní i filmové přestavení.

 

 

Primární prevence:

           

             Ve školním roce 2008/2009 byli všichni učitelé průběžně seznamováni s programem primární prevence na pedagogických radách včetně jeho průběžného hodnocení. Učitelé využívali svých předmětů k seznamování žáků s protidrogovou problematikou

Žáci měli po celý školní rok možnost se obracet se svými dotazy na pověřené učitele, na výchovného poradce a v neposlední řadě i na třídní učitele.

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ REALIZACE MPP

ZŠ a MŠ Školní 5, Děčín 6

školní rok: 2008/2009

 

MPP 2008/2009 byl realizován na mnoha úrovních, především formou aktivního sociálního učení a sociálně psychologického výcviku žáků v rámci učebních předmětů na 1. i 2. stupni. Důraz byl položen na rozvoj osobnosti, na podporu zdravého sebevědomí každého žáka. Podařilo se opět vylepšit prostředí školy, rekonstrukce WC… viz dané odstavce výroční zprávy. Sami žáci se podíleli na výrobě výzdoby pro školní chodby. Prostřednictvím doprovodných forem vzdělávání – odborné přednášky Policie ČR bylo upozorněno na narůstající problém se zneužíváním marihuany, žáci dostali odpovědi na nejčastější otázky. Nabídka volnočasových aktivit - kroužky – míčové hry, PC hrou, keramika, vyšívání, basketbal alespoň částečně pokryly možnosti kvalitního využití volného času.

 

1. Poradenská péče na škole:

 

Činnost

školní metodik prevence

výchovný poradce

Žáci

PP

rodiče

Žáci

PP

rodiče

pravidelné konzultace

ano     

ne

Ne

ano

ne

ano

konzultace dle potřeby

Ano

ano

Ano

ano

ano 

 ano

 

2.  Externí subjekty participující na realizaci MPP

PPP, ETOP,  OSPOD,  Policie ČR,  Magistrát města Děčína, Městská policie, K-Centrum

 

3. Konkrétní výsledky, kterých bylo v rámci  školy při realizaci MPP dosaženo ve šk. r. 2008/2009

a)  v rovině žáků:  Prohlubuje se vědomí zodpovědnosti žáků na klimatu školy – alespoň co se týče úrovně sociálních vztahů, žáci chápou, že oni sami vytvářejí prostředí tříd a snaží se udržovat zdravé vztahy. Řeší se i minimální náznak  šikany, žáci se cítí na škole bezpečně, mohou se spolehnout, že jejich problém nebude přehlížen.   Dokáží o problému buď otevřeně mluvit, nebo ho sdělit prostřednictvím Schránky důvěry. Nejsou lhostejní. Někteří přestávají být lhostejní i k zneužívání návykových látek, které narůstá, a informují o tom dospělého člověka, ke kterému mají důvěru. Podařilo se prohloubit důvěru a navázat spolupráci s žáky v jednotlivých třídách.

b) v rovině pedagogických pracovníků:   Dá se hovořit o fungující týmové spolupráci. Pedagogové se vzdělávají formou samostudia, sledují aktuální trendy a problémy ve společnosti, využívají informace metodika prim. Prevence na pedagogických radách i prostřednictvím interní webové sítě na škole. Metodička primární prevence zahájila dvouleté doplňkové studium pro metodiky primární prevence v rozsahu 250 hodin.

c) v rovině rodičů:   Pracovalo se na kvalitní komunikaci se zákonnými zástupci, rodiče byli seznámeni s přesnými požadavky, škola jasně vyčlenila hranice svých povinností, ale i práv. Případné problémy dítěte byly  okamžitě řešeny formou osobního pohovoru s rodiči. Závažnější problémy byly projednány v rámci komise (ředitel školy, VP, MPP, třídní učitel). V případě nespolupráce zákonného zástupce pak postoupeny  příslušným úřadům. Spolupráce s rodiči v rámci MPP se realizovala převážně formou třídních schůzek a formou osobní konzultace v případě potřeby. Komunikace se rozšířila dále formou webových stránek, kde jsou rodiče pravidelně a aktuálně informováni o novinkách, proběhlých i chystaných akcích na škole, mohou shlédnout fotodokumentaci z jednotlivých akcí. Podařilo se zvýšit informovanost o škole jako takové prostřednictvím zajímavě obměňovaných webových stránek

d) v rovině institucí: Spolupráce byla realizována dle platných zákonů ČR a dle vyhlášek a pokynů MŠMT, šlo zejména  intenzivní spolupráci s OSPOD, Magistrátem města Děčína,  PČR a PPP. Bohužel stále bez výsledku zůstává záměr výstavby dětského dopravního hřiště v areálu naší školy. Spolupráce s kurátory OSPOD, Magistrátem města Děčína a PČR - pokud šlo o řešení případů zanedbávání rodičovských povinností a chronického záškoláctví některých žáků - nakonec přineslo žádoucí výsledky.  Policie ČR napomohla také vyřešit případy opakovaného vandalství v areálu školy (sprejerství). Přednáška na téma Marihuana jako startovací droga  byla provedena kvalitně, spolupráce s paní Zdobylakovou z oboru Prevence sociálně patologických jevů PČR byla výborná. Spolupráce s PPP v rámci šetření žáků s SVPU je tradičně kvalitní a téměř bez problémů.

                                                

4. Výskyt soc. patologických jevů ve šk. roce 2008/2009:

 

Záškoláctví

Šikana (nebo podezření na šikanu)

drogové závislosti

Kriminalita(krádeže/vandalismus)

počet řešených případů

17

4

4

0/4

 

5. Využití detektoru alkoholu: 2 x (s pozitivním nálezem)

6. Hodnocení provedla ve spolupráci s vedením školy Mgr. Olga Jarošová, metodik primární prevence

                                                                                                                    31. 8. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina:

           Školní družina měla 4 oddělení, do kterých docházelo 112 žáků..

           Činnost jednotlivých oddělení spočívala v zájmových činnostech: tělovýchovné, pracovně technické, přírodovědné

a esteticko výchovné /hudební a výtvarná činnost/. Nebyla opomíjena ani činnost odpočinková

a rekreační. Denně byl zařazován do programu pobyt žáků venku /podle počasí/.

 

 

 

KROUŽKY PŘI ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Název kroužku

Den a hodina konání

Vedení kroužku

Náplň kroužku

Věk žáků

Počet  dětí

Míčové hry

 Úterý

15:00-16:00hod

p.vychovatelka

L.Švecová

míčové a pohybové hry

1.-3.

třída

12

Keramika

Pondělí 

13:30-14:30hod

p.vychovatelka

J.Hájková

různé techniky s keramickou hlínou a samotvrdnoucí hmotou

2.

třída.

8

 Středa

13:30-14:30hod

3.-4.

třída

8

Vyšívání

 Úterý

15:00-16:30hod

p.vychovatelka

M.Hanzlová

dekorativní obrázky pomocí křížkového stehu

2.- 4.

třída.

8

PC hrou

 Čtvrtek 

15:00-16:00hod

p.vychovatelka

M. Hanzlová

první kroky s počítačem

2.-4.

třída

6

Pracovní a výtvarný

Středa

15:00-16:30hod

p.vychovatelka

D.Stehlíková

různé výtvarné a pracovní techniky

1.-3.

třída

10

 

 

 X. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI:

 

Ve školním roce 2008-2009 navštívili pracovníci ČŠI dne 19. – 21. listopad a 24. listopad 2008 naši školu.

 

Zaměřila se na:

            Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou

a mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování

a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních

vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu

a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2

písm. c) školského zákona.

Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle § 185 odst. 1 školského

zákona.

 

Závěr:

            Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.

Škola neporušuje závažným způsobem právní předpisy související s poskytováním

vzdělávání a školských služeb podle ustanovení školského zákona, dodržuje podmínky

k přijímání dětí a žáků ke vzdělávání podle příslušných právních předpisů a respektuje

zásady rovného přístupu při vzdělávání. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu

jsou využívány v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Materiální podmínky umožňují

realizovat vzdělávací programy, ale pro výraznou inovaci a rozšíření sbírek pomůcek zatím

nemá škola dostatek finančních prostředků. Škola zajišťuje bezpečnost dětí a žáků,

podporuje jejich zdravý vývoj. Zpracovaná preventivní strategie umožňuje předcházet

sociálně patologickým jevům včetně šikany. Škola uskutečňuje vzdělávání podle

vzdělávacích programů dle příslušných právních předpisů, ale ŠVP není zpracován

v souladu s RVP ZV. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je účinné,

hodnocení je pro ně především motivující a respektuje jejich odlišné možnosti. V době

konání inspekce byl inovován školní řád i s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání

žáků.

Výrazná pozitiva byla zjištěna v průběhu předškolního vzdělávání, které účinně podporuje

rozvoj osobnosti dítěte a má nadstandardní úroveň.

 

 

           I.      Přehled zapojení do olympiád a soutěží ve školním roce 2008 / 2009

Sportovní den 1. i 2. stupeň

Krajské kolo - olympiáda z biologie 2009
Atletický čtyřboj 2009
Štafety - 1. stupeň
Pohár rozhlasu 2009
mladší žáci
mladší žákyně
starší žáci
starší žákyně

Okresní kolo - Pythagoriáda 2008/2009
Okresní kolo olympiády z přírodopisu


Krajské kolo olympiády z českého jazyka
Okresní kolo olympiády z matematikyOkresní kolo olympiády z fyziky
Kondiční dvojboj
Školní kolo olympiády v přírodopise - kategorie C
Školní kolo olympiády v přírodopise - kategorie D
Okresní kolo olympiády v zeměpise
Matematický Benjamín a kadet 6. - 9. třídy
Matematický Cvrček 2. - 3. třídy
Matematický Klokan 4. - 5. třídy

Fotbal - 5. třídy ...


Okresní kolo olympiády z českého jazyka

Okresní kolo olympiády z anglického jazyka
Krajské kolo olympiády v německém jazyce -
3. místo Dlesková Franziska


Školní kolo olympiády ze zeměpisu
Školní kolo Pythagoriády 7. třídy
Okresní kolo olympiády z němčiny - kategorie I.A
Okresní kolo olympiády z němčiny - kategorie II.A
Okresní kolo dějepisné olympiády
Školní kolo Pythagoriády 6. třídy
Okresní kolo olympiády z matematiky  
Olympiáda z dějepisu

Technická soutěž - SPŠSaDŠkolní kolo olympiády z německého jazyka
Školní kolo olympiády z českého jazyka
Přehazovaná

Okresní kolo ve stolním tenise
       

Přírodovědný klokan - školní kolo
Evropský den jazyků - 2008
Přespolní běh - mladší dívky - 23.9. 2008
Přespolní běh - mladší chlapci - 23.9. 2008
Přespolní běh - starší dívky - 23.9. 2008
Přespolní běh - starší chlapci - 23.9. 2008

Technická soutěž – SPŠSaD – Letná

Pec nám spadla – Stavební průmyslová škola