Výchovné problémy

  ADHD, ADD (LEHKÉ MOZKOVÉ DYSKUNKCE)

 DEFINICE POJMU LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE (LMD): označení pro celou řadu projevů dítěte na bási strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé, nápadné a zvláštní (nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj.); dříve užívaným synonymem je též výraz "lehká dětská encefalopatie" (LDE)

 Výše uvedené označení se však pro rodiče takto postižených dětí stává stále méně společensky únosné, neboť evokuje mylnou představu jakéhosi poškození mozkových buněk (ve skutečnosti problém spočívá v narušeném přenosu vzruchů - informací).

  Proto se v současnosti pro tyto potíže užívá několika dalších názvů, vycházejících spíše z projevů poruchy než z jejich příčin: SPUCH - specifické poruchy učení a chování, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti aj. Dětský neurolog Gordon Serfontein pak ve své knize důsledně užívá termínu ADD (Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti.

   
  ADHD, ADD (LEHKÉ MOZKOVÉ DYSKUNKCE)
HLAVNÍ ZÁSADY PRO RODIČE S DĚTMI TRPÍCÍMI ADHD (ADD)

 1. Dítě netrestat, obrnit se trpělivostí, klidem a optimismem - s věkem těchto obtíží většinou ubývá.

 2. Nešetřit povzbuzením, pochvalou a oceněním - zařídit věci tak, aby je dítě mohlo udělat dobře a my je za to mohli pochválit. Motivovat je a využít jeho zájmu: často je schopné dělat soustředěně pouze věci, které ho zajímají.

 3. Nedopustit, aby se dítě naučilo něčemu nesprávně - obtížně se potom přeučuje.

 4. Co nejvíce s dítětem spolupracujeme a pomáháme mu - předejít nevhodnému chování a chybám v práci i učení, vyloučit rušivé vlivy. To neznamená, že "zametáme cestičky" - dítě potřebuje určitou zátěž, aby se pozitivně vyvíjelo. Mnozí rodiče (někdy i učitelé), ve snaze usnadnit dítěti různé věci, mu poskytují medvědí službu.

 5. Jakákoli činnost má být spíše nárazová, krátkodobá a má se střídat s odpočinkem a uvolněním.

 6. Je třeba dbát na to, aby mělo dítě hodně pohybu (např. aktivní sport), odreagování a vhodných her.

 7. Je vhodné zabránit vzniku pocitů méněcennosti a chránit dítě před trapnými a opakovanými zážitky neúspěchu v soutěžích a podobně. Vyzvedáváme jeho různé jiné přednosti.

 8. V rodině je třeba vytvořit pohodu, klid, harmonii, ovzduší spolupráce. Je nutno spolupracovat také se školou a výchovnými institucemi (školní družina, skaut, kroužky, pedagogicko - psychologická poradna a pod.).