Termíny

Přehled termínů rozmísťovacího řízení

 • Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se i nadále jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), viz informace ve výkladu k § 183 odst. 2 školského zákona na webových stránkách MŠMT. Novela školského zákona nabyla účinnosti od 1. ledna 2012, vyhlášená pod 472/2011 Sb. Je možné ji najít na webových stránkách MŠMT.

 • Talentové zkoušky do oboru 82 Umění a užité umění se konají v lednu 2018(od 2. do 15. ledna, TZ do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 02.01 do 15. 2. 2018). TZ do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15.01. do 31.01.2018, v termínu stanoveném ředitelem školy.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitel školy po vyhodnocení talentové zkoušky.
 • Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků    do 31. ledna 2018.
 • Odevzdání vyplněných přihlášek řediteli střední školy    do 1. března 2018.
 • Termíny zkoušek prvního kola přijímacího řízení(jednotná přijímací zkouška) na střední školy jsou navrženy jednotně podle novely vyhlášky:
 • 1. termín 12.4. 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
 • 1. termín 13.4. 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín 16.4. 2018 pro čtyřleté obory vzdělání
 • 2. termín 17.4. 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 • Jednotná přijímací zkouška pro všechny obory vzdělání v náhradním termínu:
 • 1. termín je 10.5.1018, 2. termín je 11.5. 2018.
 • Zákon ukládá ředitelům středních škol vyhlásit pro přijímací zkoušku dva termíny jejího konání. Uchazeč musí na přihlášce vyznačit termín, který mu bude více vyhovovat.

 • Informace-pozvánka ze střední školy    14 dní před konáním př.zkoušky, to je nejpozději do 29. března 2018.
 • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají,se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 dnů a odešle rozhodnutí o nepřijetí zákonnému zástupci.
 • Pokud se příjímací zkoušky nekonají, pošle ředitel školy rozhodnutí nejdříve 22. 4. 2018.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele    ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednicvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.
 • Ředitel může vyhlásit další kola př.řízení, počet volných míst oznámí neprodleně krajskému úřadu. Přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech je povinen zveřejnit krajský úřad.
 • Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§ 60 odst. 22). Informace o nich mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
 • Každý uchazeč, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok obdrží jeden zápisový listek. Zápisový lístek obdrží na ZŠ, jejímž je žákem (nejpozději do 15. března).
 • Zápisový lístek slouží k tomu, aby uchazeč(nebo zákonný zástupce) potvrdil svůj úmysl vzdělávat se na dané škole. Zápisový lístek se odevzdává řediteli školy, který rozhodl o přijetí do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Pokud byl přijat na uměleckou školu s talent. zk. a současně na čtyřletý obor vzdělání